Fossil energi i Malmö stad

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-2019 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. Andelen fossila bränslen som används inom Malmö stads organisation redovisas här.

Andel fossil och fossilfri energi inom den kommunala organisationen

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015.
Senaste värdet:
12,1 % (2019).
Utgångsvärde:
37,4 % (2015).

Kommentar

Andelen fossil energi som används inom den kommunala organisationen har minskat sedan år 2015 och uppgår år 2019 till 12 procent. Det är främst uppvärmningen som förändrats där den fossilfria andelen ökat och den fossila minskat. Målet är att den kommunala organisationen ska vara helt fossilbränslefri år 2020.

Malmö stad köper enbart in ursprungsmärkt el, från exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi, som alltså producerats utan fossila bränslen. Dessutom äger också kommunen en del anläggningar för elproduktion såsom solceller och vindkraftverk.

När det gäller uppvärmningen av kommunala byggnader har den fossila andelen minskat från att vara 31,3 procent år 2015 till 8,9 procent år 2019. Kommunen äger ett antal solvärmeanläggningar för värmeproduktion till de egna fastigheterna. Malmö stad har dessutom ett avtal med Eon som ska garantera att 100 procent av fjärrvärmeleveransen är förnybar till år 2020. Även det fossila fordonsbränslet i de kommunala fordonen har minskat från 3,3 procent år 2015 till 1,1 procent år 2019.

För övriga sätt att resa, där flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten ingår, minskar också den fossila andelen från 2,9 procent till 2,1 procent år 2019. Dock har beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor ej riktigt gjorts på samma sätt under åren. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016. Dessutom blir vissa transportslag mer energieffektiva med åren, exempelvis tåg, vilket gör att andelen fossilfri energi blir lägre trots att transporterna sker med fossilfri energi.

Indikator SE.3.3.3
Senast uppdaterad: 2020-06-18