Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

På fokusområdet "klimat- och väderstatistik" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då trenderna för de olika nyckeltalen på området pekar främst mot förändringar som talar för ett varmare klimat såsom höjd havsnivå, ökad medeltemperatur samt minskande antal frostdagar och vinterdagar samt ökande antal sommardagar.

På fokusområdet "utsläpp av växthusgaser" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt trots att samtliga växthusgasutsläpp och de kommunala växthusgasutsläppen visa på svagt positiva trender. Minskningarna sker dock inte i tillräckligt snabb takt för att uppnå uppsatta miljömål i Malmö. Dessutom är trenden negativ för växthusgasutsläppen från fjärrvärmeproduktionen.

På fokusområdet "klimatanpassning" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då andelen hårdgjord yta uppvisar en negativ trend medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen och klimatanpassningsarbetet endast blivit något bättre samtidigt som nyckeltal saknas för andra klimatförändringar än nederbördsändringar.

På två av tre fokusområden bedöms tillståndet som övervägande dåligt och på det tredje som varken bra eller dåligt. Målet att minska utsläppen av växthusgaser till år 2020 med minst 40 procent räknat från år 1990 ser ut att bli svårt att nå då utsläppen av koldioxid, även om de har minskat och är de lägsta år 2017, inte minskar i tillräckligt snabb takt. Sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet "klimat" är övervägande dåligt.

Eftersom den största delen av nyckeltalen utvecklas positivt inom detta temaområde så bedöms temaområdet "klimat" ha en positiv trend. Dock sker förändringen väldigt sakta och trenden är alltså för dessa nyckeltal väldigt svag.

Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2021-02-22