Avloppsreningsverkens fosforutsläpp

VA SYD har hand om hanteringen av avloppsvattnet från Malmö och nedanstående uppgifter är hämtade från avloppsreningsverkens miljörapporter.

Utsläpp av totalfosfor från Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund.

Rad-id Avloppsreningsverk Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 13,6

2020

1

Klagshamn

 1,8

2020

2

Sjölunda

 11,8

2020

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Totalt släpptes knappt 14 ton fosfor ut från avloppsreningsverken i Malmö år 2020. Sedan år 2000 har de totala utsläppen legat på mellan 9 och 16 ton. I början av 1990-talet byggdes Klagshamnsverket ut med fosforavskiljning vilket tydligt avspeglar sig i diagrammet ovan.

Avloppsvattnet från hushåll och verksamheter i Malmö tas omhand och renas i Klagshamn och Sjölunda avloppsreningsverk. Klagshamnsverket behandlar även avloppsvattnet från Vellinge kommun. Sjölundaverket tar även emot avloppsvattnet från Burlövs kommun samt delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Nyckeltal SE.6.2.6
Senast uppdaterad: 2021-04-07