Tillstånd i vattendragen

Resultat från analyser av vattenkvaliteten i fem vattendrag redovisas här. Halterna av kväve och fosfor, redovisas som 3-års rullande medelvärden medan pH och turbiditet redovisas som årsmedelvärden. Syrgashalt och syremättnad redovisas som både lägst uppmätta värden och årsmedelvärden.

Mätningarna i tre av vattendragen, Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket görs av Malmö stad medan Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd gör mätningarna i Risebergabäcken och Sege å.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Delområde SE.6.5
Senast uppdaterad: 2021-07-08