Utsläpp till vatten

Beräkningar av näringsämnestillförseln till Öresund från olika källor görs årligen och visas här. Även utsläppen av orenat avloppsvatten, antalet oljeutsläpp i Malmös vattenområde samt marint mikroskräp kring Skåne redovisas.

Status: Tillståndet för området är övervägande bra Tillståndet för området är övervägande bra

Kväve -och fosforbelastningen från vattendragen i Malmös närhet varierar mycket mellan åren och uppvisar inga tydliga trender men är avseende fosfor möjligen något minskande under de senare åren. Däremot kan en svagt minskande tendens ses när det gäller halterna av kväve och fosfor i vattendragen.

En totalt sett minskad belastning på Öresund av närsalter från kommunens avloppsreningsverk visar på en positiv trend även om kväveutsläppen har börjat öka under senare år. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett en väldigt varierande trend, mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år.

Oljeutsläppen inom Malmös havsområde har sedan år 2013 åren uppgått till mellan ett och fem stycken efter att under år 2010-2012 legat på noll. Marint mikroskräp undersöktes för första gången år 2015 längs Skånes kust och koncentrationerna var generellt högre i Öresund än längs Skånes syd- och östkust.

I Malmös miljömål framhålls att vattentillgångarna ska skyddas och att utförseln av näringsämnen till Öresund ska minska. För att åstadkomma detta krävs ytterligare arbete med att minska näringsämnestransporten från marker som vattendragen avvattnar. Dessutom behöver åtgärder vidtas i staden så att bräddvattenmängderna kan minska.

Den övervägande delen av nyckeltalen visar på positiva trender även om utvecklingen för många av dem går väldigt sakta på rätt håll. Näringsämneshalterna i vattendragen, utsläppen av näringsämnen från reningsverken och bräddningarna från avloppsledningsnätet visar på positiva trender medan oljeutsläppen till havet uppvisar negativ trend. Det samlade tillståndet på fokusområdet "utsläpp till vatten" bedöms därmed som övervägande bra.

Delområde SE.6.2
Senast uppdaterad: 2021-06-28