Matavfall

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2006.
Senaste värdet:
52 % (2020).
Utgångsvärde:
0,5 % (2006).
Målvärde:
50 % (2018).

Kommentar

Mängden insamlat matavfall har totalt sett ökat men under år 2020 minskade den något och uppgick till 52 procent av den totala mängden matavfall. Den insamlade andelen motsvarar ungefär 43 kg matavfall per person och år i Malmö. I Avfallsplan 2016 - 2020 är målet att 50 procent av matavfallet ska samlas in år 2018, vilket alltså också uppnåddes år 2018. Målet åskådliggörs med det gröna fältet i diagrammet. År 2020 skulle andelen vara ännu högre, vilket den alltså var och även detta mål uppnåddes.

En stor andel av hushåll och verksamheter i Malmö sorterar ut matavfall men ännu inte alla. Andelen verksamheter i Malmö som sorterar ut matavfall uppgår endast till 77 procent. En ökad potential finns även hos flerfamiljsfastigheter där andelen som sorterar idag uppgår till 97 procent. Inom villabebyggelsen sorterar 99 procent och resterande villor ligger i bilfria områden där själva insamlingen för närvarande är svår att anordna.

Matavfallet som samlas in används för att producera biogas. Det som sedan återstår i biogasanläggningen är ett näringsrikt och rent slam som kan användas som växtnäring i lantbruket och ersätta konstgödsel.

Nyckeltal SE.11.2.4
Senast uppdaterad: 2021-05-28