Kvävehalter

3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalkväve i fem vattendrag.

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007.
Senaste värdet:
24,56 mg/l (2019).
Utgångsvärde:
36,14 mg/l (2007).

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har kvävehalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket under hela provtagningsperioden sedan år 1990.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Nyckeltal SE.6.5.5
Senast uppdaterad: 2021-12-16