Bly i grundvatten

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009 samt 2015 vid några platser i Malmö.

Bly i Malmös grundvatten

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
0,122 µg/l (2015).
Utgångsvärde:
0,058 µg/l (2000).

Kommentar

Blyvärdena har totalt sett försämrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Endast två provtagningar, vid Fosie år 2003 och vid Segevång år 2009, uppvisar halter lite över tillståndsklassgränsen 0,5 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning för respektive år.

Under år 2003 var dock blyhalterna även kring 0,3 µg/l på två platser samt över 0,1 µg/l på en plats vilket också bidrar till det höga medelvärdet på 0,23 µg/l. För år 2015 var blyhalterna strax över 0,1 µg/l på två platser medan det låg på nästan 0,4 samt 0,5 µg/l på två andra platser vilket ger det näst högsta medelvärdet på strax över 0,1 µg/l.

Vid flertalet platser år 2009 samt även vid några platser år 2015 har provernas blyinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets blyvärde. Blyinnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas vid samtliga fyra tillfällen.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>10,000 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

2,000–10,000 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

1,000–2,000 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,500–1,000 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,500 µg/l

Nyckeltal SE.6.4.3
Senast uppdaterad: 2019-01-30